Cavalier King Charles Spaniel
klub Čech, Moravy a Slezska

-->

Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru vyhlášenou Cavalier King Charles Spaniel klubem Čech, Moravy a Slezska (dále jen klub).

Zúčastnit se mohou kavalíři s průkazem původu, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČMKU. Body do soutěže budou započítávány pouze kavalírům v majetku členů chovatelských klubů. V případě, že členství vzniklo v průběhu roku, body se započítávají za celý kalendářní rok.

Je-li kavalír v majetku několika spoluvlastníků, může se této soutěže zúčastnit za předpokladu, že alespoň jeden jeho spoluvlastník je členem jednoho ze dvou chovatelských klubů ČR.

Za každý kalendářní rok budou vyhodnoceny výsledky a pes a fena s nejvyšším počtem bodů nasbíraných za daný rok získají titul "SPORTOVEC ROKU". Titul se zapisuje do průkazu původu.

Při získání minimálně 300 bodů bude jedinci udělen titul "SPORTOVNÍ ŠAMPION". Body nemusí pes získat během jednoho roku. Titul se zapisuje do průkazu původu a lze ho získat pouze jednou.

Do soutěže budou započítány pouze body získané na oficiálních akcích pořádaných organizacemi akceptovanými FCI.

Body do soutěže se započítávají psovi bez ohledu na to, s jakým psovodem zkoušku či závod absolvoval.

Bodovací tabulka není definitivní. Pokud se někdo účastní se svým kavalírem jiných zkoušek nebo sportovních aktivit, než které jsou uvedeny v bodovací tabulce (coursing apod.), může požádat o doplnění bodovací tabulky. Jeho návrh bude projednán.

Majitel psa je povinen zaslat na adresu klubem pověřené osoby doklad o složených zkouškách, umístění či účasti na závodech, za které chce do soutěže započítat body.

Za doklad je považováno:

  • Agility: kopie výkonnostního průkazu vč. titulního listu s údaji o psu a psovodu, výsledková listina
  • Sportovní kynologie: kopie bodovací karty
  • Coursing: potřebné doklady jsou uvedeny v bodovací tabulce
  • Dogdancing / Tanec se psem: výkonnostní knížka, výsledková listina, diplom

S výsledky za uplynulý rok Vašeho psa zašlete zároveň fotokopii PP (z obou stran) a přihlášku s těmito údaji:

  • jméno, adresu, telefon (případně e-mail) majitele, doklad o členství v chovatelském klubu např. fotokopii složenky o úhradě členského poplatku (netýká se členů CKCHS klubu Čech, Moravy a slezska)
  • jméno psa včetně chovatelské stanice, datum narození, číslo zápisu, jména rodičů

Uzávěrka pro zpracování soutěže za uplynulý rok je 28. února následujícího roku. Rozhoduje datum poštovního razítka, datum přijetí e-mailové přihlášky.

Pověřená osoba soutěž vyhodnotí, výsledky budou uveřejněny v klubové Ročence a na internetu. Nejlepší pes a fena v každém roce sportovec roku a sportovní šampion obdrží klubovou plaketu.

Soutěž začíná 1.1.2003, započítány mohou být pouze body získané po tomto datu. Soutěžící nemohou požadovat započítání bodů za zkoušky a soutěže konané před tímto datem.

Slavnostní vyhlašování soutěže "Sportovec roku" a "Sportovních šampionů" bude v rámci klubové výstavy Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska vždy za předchozí kalendářní rok nebo na Mistrovství republiky kavalírů. Ocenění psi a feny by se měli zúčastnit slavnostního předání cen.

Bodovací tabulky:

Z levého sloupečku bodovací tabulky platí pro zkoušky hodnocení V, VD, D a pro všechna mistrovství a soutěže platí pořadí 1.-3. místo (není-li uvedeno jinak).

Bonusové body za složení zkoušky budou každému psovi započítány pouze jednou a to za 1. zkoušku daného typu započítanou do tohoto hodnocení. Za tuto zkoušku dostane pes body bez ohledu na hodnocení. Za každou další zkoušku stejného typu jsou započítávány body podle hodnocení.

- Agility

V této soutěži je jumping rozdělený podle tříd J1, J2, J3 považován za stejný typ zkoušky jako A1, A2, A3. (Pokud budou bonusové body psovi započítány za J1/J2/J3, pak už je nedostane za 1. započítanou zkoušku A1/A2/A3 a naopak).

Body za jumping a agility budou započítány za umístění v bězích hodnocených bez rozdílu výkonnostních tříd a to na jakýchkoliv oficiálních závodech nebo mistrovstvích v soutěži jednotlivců i družstev.

MR se nevztahuje pouze na Českou republiku, ale i na jiné státy.

Body za účast na mistrovstvích budou započítány všem soutěžícím, navíc získají body umístění do 3. místa.

Body za umístění na mistrovstvích se počítají za soutěž jednotlivců i družstev a to za součet agility + jumping, ne za jednotlivé běhy.

- Coursing

Oficiální závody - všechny závody, které jsou přístupné pouze s coursingovou licencí - tzn. nominační, mistrovské, bodovací, klubové, speciální
Tituly Mistr Čech, Mistr Moravy, Mistr ČR - jsou udělovány psům na mistrovských závodech. Kavalíři spadají do skupiny IX.FCI. V případě, že se jich sejde na startu 3 a více, je vypsána skupina speciálně pro kavalíry. Pokud Jsou na startu minimálně 3 psi a 3 feny, je skupina rozdělena dle pohlaví. Vítězové jednotlivých skupin při získání více než 75% z celkového počtu bodů získávají uvedené tituly

- Dogdancing a Tanec se psem

Postupové zkoušky: Při prvním složení zkoušky se započítávají body za složení + za hodnocení. Při případném opakování se započítávají už pouze body za hodnocení (V, VD, D), za složení nikoli, přičemž stropem u celkového součtu bodů za hodnocení je bodová hodnota za známku výborná. Pozn. Při složení zkoušky na výbornou (V) již nemůže pes se stejným psovodem zkoušku znovu opakovat. Složení zkoušky s jiným psovodem / na jinou výkonnostní knížku není považováno za opakování.

Tituly: Master of Dogdancing (MoD) lze získat splněním všech úrovní jedné divize dogdancingu (MoD MD - všechny stupně Musical Dressage, MoD HtM - všechny stupně Heelwork to Music, MoD F - všechny stupně Freestyle, MoD DwD - všechny úrovně Dance with Dogs ) nebo za splnění jedné úrovně ve všech divizích (MoD 1 - všechny divize prvního stupně, MoD 2 - všechny divize druhého stupně, MoD 3 - všechny divize třetího stupně).

Za splnění všech dvanácti zkoušek získá tým navíc titul Champion of Dogdancing (CoD).

Účast na soutěžích: Oficiální soutěže v Dogdancingu probíhají ve dvou kategoriích - Beginner a Advanced (bodově se hodnotí stejně) a dvou divizích - Heelwork tu Music a Freestyle, výjimečně se také mohou dělit podle věku, úrovně a počtu handlerů a psů ve skupině. U soutěží / závodů, kdy pes skutečně nastoupí, počítají body za účast. Pokud tým dokončí soutež bez diskvalifikace, počítají se navíc také BUĎ body za umístění na 1.-3.místě NEBO body za poražené soupeře - vyšší bodový zisk, přičemž stropem je ale bodová hodnota za první místo.

Neoficiální / fun závody se do tohoto bodování nezapočítávají (využívá se při nich motivace pamlskem / hračkou a nejsou tudíž s oficiálními soutěžemi a zkouškami srovnatelné)

Do soutěže se započítávají i zahraniční soutěže a závody v odpovídající divizi (Heelwork tu Music a Freestyle).


Bodovací tabulka pro pracovní zkoušky:

BH, ZOP, ZM, ZMMP, ZZO, OB-Z ZPU1, ZMP1, ZVV1, ZZO1, ZPU1, OB1
1. Zkouška 30 50
15 20
VD 10 15
D 5 10

Ostatní zkoušky neuvedené v bodovací tabulce – 50 bodů za zkoušku.


Bodovací tabulka pro agility:

Zkoušky Závody
A1/J1 A2/J2 A3/J3 Jumping + Agility MR KKCHS MR, MRM, MEJ MS
1.složení 10 20 30
V | 1.místo 5 10 15 15 30 50 100
VD | 2.místo 3 7 10 10 20 40 90
D | 3.místo 1 4 5 5 10 30 80
Za účast 10 30 50


Bodovací tabulka pro coursing

Složení licence Oficiální závody Získání titulu Mistr Čech, Mistr Moravy, Mistr ČR
20 30
1.místo 30
2.místo 20
3.místo 10
Za účast* 5
Doklad: zápis v licenci

* při nedoběhu se nepočítá


Bodovací tabulka pro dogdancing:

Zkoušky Závody / Soutěže
MD1, HtM1, F1, DwD1 MD2, HtM2, F2, DwD2 MD3, HtM3, F3, DwD3 Oficiální závody MR Vyšší soutěže
1. zkouška 10 30 50
V | 1. místo 5 15 25 30 50 100
VD | 2. místo 3 10 15 20 40 90
D | 3. místo 1 5 10 10 30 80
Za účast 10 30 50
Za každého poraženého 3 5 10

Ostatní zkoušky: MoD1: 30 bodů, MoD2 a MoD divizí: 50 bodů, MoD3: 100 bodů
Tituly MoD F / MoD HtM / MoD DwD / MoD MD se hodnotí srovnatelně jako MoD 2. Titul CoD se přiznává automaticky se získáním titulu MoD 3 a není samostatně bodově hodnocen.


Kontakt: Zuzana Nováková, zuzcim@seznam.cz; Veská 23, 53304 Sezemice; tel. 607 594 031